Измерване в лаборатория

I. Проверка спрямо 3D модел или чертеж на метални и пластмасови детайли 1. Измерване с прецизни 3D измервателни машини. 2. Измерване с цифрови шублери и ъгломери. 3. Измерване на химичния състав на суровините използвани в производството. 4. Измерване на грапавост на повърхности. 5. Визуален контрол на детайли спрямо международни стандарти и клиентски изисквания. 6. Извършване на магнитно – прахова дефектоскопия спрямо международен стандарт EN 23278:2015. 7. Извършване на контрол с проникващи течности спрямо международен стандарт EN ISO 3452-1:2021. II. Видове измервателни инструменти 1. Faro Arm – за детайли с габарити до 1500мм. 2. AICON Move Inspect XR8 – за детайли с габарити до 8000мм. 3. Спектрометър XRF анализатор X-MET 8000 Expert. 4. Уред за грапавост Surtronic S-100 series. 5. Магнитни клещи – DA400S