Център за професионално обучение „Академия Електрик“

Център за професионално обучение „Академия Електрик“ към „АК Електрик” АД е лицензиран със Заповед на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) от 11.05.2022 г., с номер на лицензия 202212592.

Завършили курсисти

  • Обучение в квалификационни курсове за получаване на степен на професионална квалификация по 16 специалности от 9 професии
  • Oбучение по част от професията, както и обучение за актуализиране и надграждане на професионалната квалификация;
  • Обучение за лица над 16 годишна възраст
  • Обучение от висококвалифицирани преподаватели и експерти от практиката;
  • Дневна форма на обучение, целогодишно достъпни и съобразени с индивидуалните потребности на обучаемите;
  • Обучение по задание за фирми и институции, съобразени с изискванията на работната среда и потребностите на заявителите;
  • Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформалното обучение или самостоятелно учене;
  • Професионално и кариерно консултиране.
  • Възможност за работа на трудов договор в АК Електрик АД, след успешно завършен курс за професионално обучение

След приключване на обучението курсистите получават национално и международно признати документи:

- свидетелство за професионална квалификация по професия
- свидетелство за правоспособност по заваряване
- удостоверение за професионално обучение по част от професия

ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030

- Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация

Професия „Машинен техник“, Код 521010

- Специалност Машини и системи с ЦПУ, Код 5210105, трета степен на професионална квалификация
- Специалност Машини и съоражения за заваряване, Код 5210113, трета степен на професионална квалификация
- Специалност Технология на машиностроенето, Код 5210117, трета степен на професионална квалификиция

Професия „Машинен оператор“, Код 521030

- Специалност Металорежещи машини, Код 5220301, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Машини и съоражения по заваряване, Код 5210303, втора степен на професионална квалификация

Професия „Заварчик“, Код 521090

- Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация
Професия „Стругар“, Код 521100
- Специалност Стругарство, Код 5211001, първа степен на професионална квалификация

Професия „Електромонтьор“, Код 522020

- Специалност Електрически машини и апарати, Код 5220201, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Електрообзавеждане на производството, Код 5220204, втора степен на професионална квалификация

Професия „Техник на енерийни съоражения и инсталации“, Код 522030

- Специалност Възобновяеми енергийни източници, Код 5220308, трета степен на професионална квалификация
- Специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, Код 5220309, трета степен на професионална квалификация

Професия „Монтьор на енергийни съоражения и инсталации“, Код 522040

- Специалност Възобновяеми енергийни източниц, Код 5220408, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, Код 5220409, втора степен на професионална квалификация

Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника“ Код 525060,

- Специалност Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, Код 5250601, втора степен на професионална квалификация
- Специалност Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, Код 5250602, втора степен на професионална квалификация