• Дизайн
  • Производство на прототипи
  • Материално снабдяване
  • Производство и тестване (функционално и софтуерно)
  • Логистични решения
  • Управление на целия жизнен цикъл на продукта